fbpx

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 697 254 568  Google Maps  Youtube  Facebook LinkedIn

Kierujesz grupą pracowników? Sprawdź wymagane uprawnienia bhp

Regularne uczestnictwo w szkoleniach BHP jest niezwykle ważne w przypadku wszystkich pracowników, niezależnie od poziomu zajmowanego stanowiska czy zakresu pełnionych obowiązków. Mają one na celu zapoznanie lub przypomnienie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na zajmowanym stanowisku pracy oraz zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Taka wiedza jest szczególnie ważna dla osób, które kierują grupą pracowników, ponieważ to na nich spoczywa odpowiedzialność za zespół. Jakie uprawnienia BHP są wymagane, by móc kierować grupą pracowników?

Jak często kierownicy muszą odbywać szkolenia BHP? 

Należy wspomnieć, że kierownik jest również pracownikiem, w związku czym ma on obowiązek uczestnictwa w szkoleniach BHP. Podobnie jak w przypadku pracodawców, kierownicy muszą brać w nich udział raz na pięć lat. Kierownika należy zdefiniować jako osobę, która kieruje określoną grupą pracowników. Mogą to być na przykład brygadziści, mistrzowie, kierownicy wydziałów albo innych komórek organizacyjnych.

Kursanci, podobnie jak pracownicy niższego szczebla, podczas szkoleń nabywają lub odświeżają wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania pracy.

Przepisy wymagają by osoby kierujące  nie tylko znały zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ale nabyły praktyczne umiejętności ich zastosowania.

W tym przypadku ważne jest jednak również to, by potrafili oni kształtować bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla podległych im pracowników. By tak się stało, sami muszą nabyć umiejętności zarządzania systemami bezpiecznego wykonywania prac. Sama świadomość jest dopiero początkiem procesu związanego z nadzorowaniem prac i zadań zleconych przez pracodawcę.

Istotna jest również umiejętność oceny zagrożeń, które mogą pojawić się podczas wykonywania codziennych obowiązków przez pracowników. Od tego może zależeć życie i zdrowie pracowników, którymi na co dzień zarządza osoba kierująca.

Jaka odpowiedzialność spoczywa na kierowniku? 

Szeroka wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezwykle ważna w przypadku kierowników i pozostałych osób kierujących pracownikami, ponieważ ich odpowiedzialność za pracowników jest porównywalna do tej, która spoczywa na pracodawcy. Najbardziej znamienna jest w obu przypadkach odpowiedzialność wynikająca z naruszenia przepisów prawa karnego. Zgodnie z nim niedopełnienie obowiązków w zakresie nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem pracy przez podwładnych i przez to narażenie ich na utratę zdrowia lub życia może skutkować pozbawieniem wolności do lat 3.

Różnica polega jedynie na tym, że kierownik odpowiedzialny jest jedynie za wybraną grupę pracowników, a pracodawca za wszystkie osoby zatrudnione w firmie. Znajomość przepisów BHP przez kierownika przydaje mu się nie tylko w czasie wykonywania własnych obowiązków czy zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy zespołowi, ale również na wypadek konieczności wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracownika. Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów BHP, a zaniechanie go może skutkować ukaraniem go, a nawet rozwiązaniem umowy bez okresu wypowiedzenia. Ocena zagrożenia i obowiązek wyciągnięcia stosownych konsekwencji należy wówczas do kierownika. Ugruntowana wiedza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ułatwi rozwiązywanie wielu problemów związanych z bezpiecznym wykonywaniem pracy przez podległych pracowników.

Prowadzenie instruktażu stanowiskowego należy do obowiązków kierowników

Jednym z podstawowych obowiązków osób kierujących w zakresie BHP jest prowadzenie przez nich instruktażu stanowiskowego. Instruktaż taki musi odbyć każdy nowozatrudniony pracownik w pierwszym dniu pracy. Niestety praktyka pokazuje, że instruktaż ten sprowadza się głównie do wypisania dokumentów przez osoby kierujące bez przeprowadzenia szkolenia w praktyce. Potwierdzają to statystki, które podaje Państwowa Inspekcja Pracy w rocznych sprawozdaniach po kontrolach za dany rok. Takie podejście może rodzić bardzo poważne problemy natury prawnej dla całego kierownictwa firmy oraz pracodawcy. Rozwiązaniem jest odbycie przez osobę kierującą profesjonalnego szkolenia w zakresie metodyki prowadzenia szkoleń wstępnych oraz instruktażu stanowiskowego. Celem tego szkolenia jest poznanie metod i technik prowadzenia szkoleń stanowiskowych oraz opracowywanie szczegółowych programów szkolenia dla danego stanowiska pracy. W czasie takiego szkolenia osoba kierująca pracownikami musi zdobyć podstawową wiedzę z psychologii i nauczania dorosłych. Musi umieć zweryfikować czy podana przez niego wiedza jest zrozumiała przez nowego pracownika. Dopiero wówczas można wymagać od pracowników przestrzeganie przez nich obowiązków w zakresie BHP. Inaczej fikcja może zmienić się w koszmar.